注册 登录
中华郭氏网 返回首页

湖北郭志国的个人空间 http://home.guohome.org/?7142 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

《汾阳郭氏十一修族谱世传卷一》(5)

热度 1已有 965 次阅读2017-11-24 14:54 |个人分类:家谱宗谱|系统分类:历史

汾阳郭氏十一修族谱世传卷一(5

 

  十九世  之子派

[用溢]祖讳之琮,字惟元,民瞻祖之长子,生于明嘉靖癸巳年五月初六日戍时,殁脱,葬月形地后乙山辛向。妣氏徐,生殁脱,葬从夫。生子三:言臣、谏臣、诲臣;女一适脱。

[用滨]祖讳之承,字惟先,民向祖之长子,生于明嘉靖丙申年十月十五日巳时,殁葬脱。妣氏陈,生殁葬俱脱。生子一:见臣。

[用溢]祖讳之宾,字惟用,号肖山,补邑庠员,民信祖之长子,生于明嘉靖丁酉年三月初十日寅时,殁脱,葬株树冲老屋湾壬山丙向。妣氏周,生殁脱,葬从夫。生子三:贤臣、良臣、纯臣。

[用源]祖讳之徂,字惟常,号则轩,民显祖之长子,生于明嘉靖辛丑年九月十一日寅时,殁于明嘉靖戊辰年十月十五日辰时葬本屋后山壬山丙向。妣氏钱,生于明嘉靖丁未年十月初九日()时,殁于明万历丙辰年十一月初六日寅时,葬葬本屋后亥壬山巳向。生子一:淙臣;女一适周。

[用溢]祖讳之东,字惟生,民新祖之长子,母氏钱所出。生于明嘉靖壬寅年正月十六日辰时,殁葬俱脱。妣氏匡,生殁葬脱。生子一:来臣。

[用滨]祖讳之远,字惟来,民兴祖之长子,生于明嘉靖壬寅年五月十八日辰时,殁葬俱脱。妣氏王,生殁葬脱。生子二:任臣、立臣。

[用滨]祖讳之干,字惟植,民迪祖之长子,生于明嘉靖甲辰年九月十八日未时,殁于明万历丁丑年正月十八日午时。葬桥儿冲坐北向南。妣氏刘,生殁葬脱。无嗣。

[用源]祖讳之本,字惟立,民望祖之长子,生于明嘉靖甲辰年十月初七日亥时,殁于明隆庆已巳年四月初四日巳时。葬附祖茔。无嗣。

[经滐]祖讳之大,字惟正,号毅庵,补邑庠员,奉例贡进太学生,民彦祖之长子,生于明嘉靖乙巳年闰正月二十七日午时,殁脱。葬上田铺黄上坳亥山巳向。妣氏生殁俱脱,葬从夫。立弟之久次子名臣为嗣。

[用溢]祖讳之家,字惟礼,号左泉,民瞻祖之幼子,生于明嘉靖乙巳年三月十五日午时,殁于明万历乙巳年九月初三日午时。葬清水塘角兴李家同塘艮山坤向。妣氏彭,生殁葬脱。生子四:饶臣、训臣、汝臣、扬臣;女一适脱

[用溢]祖讳之南,字惟各,民新祖之次子,母氏金所出。生于明嘉靖乙巳年十月十四日已时,殁葬俱脱。妣氏周、继妣氏李,二妣生殁葬俱脱。无子;女一适脱

[用灏]祖讳之斯,字惟胜,号少竹,民伏祖之长子,生于明嘉靖丙午年三月二十日寅时,殁脱,葬张宫坟边佃屋后戍山向。妣氏杨,生殁脱,葬聂家觜八磙桥癸山丁向。生子三:式臣、忠臣、旺臣;女一适脱。继妣氏夏,生殁脱,葬新屋湾后山坐东向西。无出。

[经滐]祖讳之鼎,字惟新,号旗峰,民泰祖之长子,生于明嘉靖丙午年七月十三日午时,殁葬沙湾上手卯山酉向。妣氏鲁,生殁葬脱。生子三:遴臣、逵臣、达臣;女一适脱。

[用泷]祖讳之坊,字惟彰,号方塘,民良祖之长子,生于明嘉靖丙午年七月十六日寅时,殁葬娶俱脱。生子一:位臣。

[用滨]祖讳之继,字惟述,民向祖之幼子,生于明嘉靖丁未年三月初七日亥时,殁于明隆庆辛未年五月初八日子时,葬鲁家官塘湾坐西向东。无嗣。

[用滨]祖讳之道,字惟率,民兴祖之次子,生于明嘉靖丁未年三月初十()日酉时,殁脱,太阳湾亥山巳向。妣氏陈,生殁脱,葬从夫。生子三:郎臣、都臣、邦臣;女一适脱。

[用溢]祖讳之左,字惟尚,民新祖之三子,母氏金所出。生于明嘉靖丁未年八月二十七日辰时,殁葬脱。无嗣。

[经滐]祖讳之久,字惟德,号勖庵,补邑庠员,奉例贡进太学生,民彦祖之次子。生于明嘉靖丁未年十月六日卯时,殁脱,葬上田铺住屋后亥山巳向。妣氏南,生殁俱脱,葬从夫。生子四:孟臣、名臣过继之大、材臣、有臣。继妣氏郑,生殁脱,葬李家仓住屋后戊山辰向。生子一:登臣。

[用溢]祖讳之里,字惟美,民俭祖之长子。生于明嘉靖丁未年十二月初四日卯时,殁脱,葬郭家坳大园后癸山丁向。妣氏李,生殁脱,葬月山周家屋右酉山卯向。生子二:命臣、令臣;女一适王。

[用灏]祖讳之葆,字惟善,号双塘,民伏祖之次子,生于明嘉靖戊申年五月二十三日戍时,殁脱,葬附父茔。妣氏陈,生殁脱,葬艾家屋后坐北朝南。生子二:侍臣、佐臣;女一适脱。

[用溢]祖讳之宇,字惟贞,号肖山,民从祖之长子。生于明嘉靖戊申年七月二十日寅时,殁脱,葬黑()()山未。妣氏徐,生殁脱,葬从夫。生子二:技臣、友臣;女一适瞿。

[用泷]祖讳之璞,字惟玉,民良祖之次子,生于明嘉靖戊申年八月二十一日丑时,殁葬俱脱。妣氏董,生殁葬脱。生子一:政臣;女一适脱。

[用滨]祖讳之纪,字惟修,民迪祖之次子,生于明嘉靖已酉年正月初三日亥时,殁葬脱。妣氏王,生殁葬脱,无嗣。

[用源]祖讳之倡,字惟茂,民贵祖之长子,生于明嘉靖已酉年二月二十一日亥时,殁葬脱。妣氏李,生殁葬脱。生子一:有臣;女一适脱。

[经滐]祖讳之嗣,字惟孝,民泰祖之次子,生于明嘉靖已酉年三月十一日未时,殁脱,葬长安桥社屋觜上手癸山丁向。妣氏陈,生殁葬脱。生子五:仁臣、义臣、礼臣、智臣、信臣。

[用灏]祖讳之时,字惟夏,民定祖之长子,生于明嘉靖己酉年四月初九日寅时,殁脱,葬小清水塘佃屋白虎觜中乙辛向。妣氏蓝妾黄氏,二妣生殁俱脱,葬庭梁湾左手冲山觜,坐西北向东南。生子一:衡臣。

[用源]祖讳之极,字惟一,号新溪,民显祖之次子。生于明嘉靖已酉年六月十七日子时,殁于明天启寅丙年正月三十日亥时,葬高朝山壬山丙向。妣氏许,生殁葬脱。生子二:字臣、问臣;女一适脱。

[用滨]祖讳之重,字惟任,民则祖之长子,生于明嘉靖已酉年十二月初四日巳时,殁葬脱。妣氏周,生殁葬脱。生子二:功臣、劳臣。

[用溢]祖讳之人,字惟生,号一齐,民协祖之长子。生于明嘉靖己酉年十二月初九日辰时,殁葬李茂冲壬山丙向。妣氏朱,生殁脱,葬栗林湾后酉山卯向。生子三:金臣、廉臣、其臣;女一适脱。

[用灏]祖讳之辂,字惟殷,民益祖之长子,生于明嘉靖庚戊年四月二十二日戌时,殁脱,葬陷泥冲屋后山坐北向南。妣氏李,生殁脱,葬从夫。生子一:植臣。

[用溢]祖讳之实,字惟信,民像祖之长子。生于明嘉靖庚戌年七月十二日已时,殁脱,葬栗林后山酉向。妣氏李,生殁葬脱,无出。继妣氏彭,生殁脱。葬附姑彭氏茔。生子三:纹臣、舞臣、高臣。

[经淙]祖讳之显,字惟谟,民恪祖之长子,生于明嘉靖庚戌年九月十三日午时,殁脱,葬石港口。妣氏艾,生殁脱,葬从夫。生子一:群臣。

[用泷]祖讳之裔,字惟远,民贤祖之长子,生于明嘉靖庚戌年十月初四日巳时,殁葬脱。妣氏周,生殁葬脱。生子二:选臣、迎臣;女一适脱。

[用滨]祖讳之逵,字惟利,民兴祖之三子,生于明嘉靖庚戌年十月十九日寅时,殁葬脱。妣氏缪,生殁葬脱,无嗣。

[用溢]祖讳之卿,字惟巨,民聚祖之长子。生于明嘉靖辛亥年三月初四日未时,殁脱,葬竹园下湾觜亥山巳向。妣氏马,生殁脱,葬从夫。生子三:汉臣、唐臣、宋臣。继妣氏徐,生殁脱。葬许家垅屋左手亥山巳向。生子一:元臣。继妣氏叶,生殁脱。与徐氏合茔。生子一:宝臣。

[用洧]祖讳之弧,字惟臣,民彖祖之长子。生于明嘉靖辛亥年五月十一日丑时,殁葬脱。妣氏李,生殁葬脱。生子一:俱臣。

[诚湘]祖讳之榆,民载祖之长子,生于明嘉靖辛亥年五月二十九日酉时,殁脱。葬老屋青龙外经堂湾右觜乾山巽向。无嗣。

[用灏]祖讳之迥,字惟实,民情祖之长子,母氏张所出。生于明嘉靖辛亥年六月初五日子时,殁脱,葬沙背坳骑龙形乾山巽向。娶廪生周鸣谦之次女,生殁脱,葬从夫。生子二:仕臣、佳臣。

[用溢]祖讳之宫,字惟居,号又山,民从祖之次子。生于明嘉靖辛亥年九月初六日子时,殁葬脱。妣氏徐,生殁葬脱。生子一:喜臣。

[经淙]祖讳之封,字惟守,民恒祖之长子,生于明嘉靖辛亥年十一月十四日辰时,殁脱,葬硫磺冲樊家湾亥山已向。妣氏鲁,生殁脱,葬从夫。生子一:可臣;女一适脱。

[用溢]祖讳之疆,号竹轩,民佑祖之长子。生于明嘉靖壬子年正月十一日未时。公忠厚,秉心正直。接物两邑析居规模渐大,总理宗政培植弥殷。故天谷公有“永振家声”之赠。殁脱,葬湖塘上侧癸山丁向。妣氏南,生殁脱,葬从夫。生子六:俊臣、杰臣、化臣、仪臣、效臣、伊臣。

[诚澄]祖讳之鉴,字惟名,民近祖之长子。生于明嘉靖壬子年四月初五日午时。殁脱,葬霾雾山彭家冲癸山丁向。妣氏谢,生殁脱,葬从夫。生子一:壹臣。继妣氏周,生殁脱,葬从夫。无出。

[经淙]祖讳之达,字惟上,民恪祖之次子,生于明嘉靖壬子年十月初八日卯时,殁脱,葬石港口坐北朝南。妣氏陈,生殁脱,葬从夫。生子一:友臣。

[用源]祖讳之盛,字惟肇,民贵祖之次子。生于明嘉靖癸丑年正月二十二日子时,殁葬脱。妣氏范,生殁葬脱。生子二:已臣、再臣。

[用溢]祖讳之界,字惟经,号正齐,补邑庠员,民俭祖之次子。生于明嘉靖癸丑年二月初六日戌时,殁脱,葬儒师畈午山子向。妣氏陈,继妣氏何、刘,三妣氏生殁俱脱,葬俱从夫。生子六:会臣无传、金臣、仝臣无传、念臣、余臣无传、全臣无传。

[用灏]祖讳之迴,字惟周,民情祖之次子。生于明嘉靖癸丑年八月十二日未时,殁脱,葬长塘老屋湾左边觜癸山丁向。妣氏柴,生殁脱,葬许家细屋后辛山乙向。今屋改在对面湾祖妣坟茔上齐山顶,下齐山脚;左离坟茔水沟一丈二尺有余,右离坟茔水沟一丈二尺有余抵良()私坟为界。生子三:储臣、淑臣、幼臣;女二适脱。

[用滨]祖讳之通,字惟和,民兴祖之四子,生于明嘉靖癸丑年八月十五日寅时,殁于明万历丙子年六月二十日酉时,葬脱。无嗣。

[用泷]祖讳之袭,字惟义,民贤祖之次子。生于明嘉靖癸丑年八月二十五日午时,殁脱,葬本屋后山坐西向东。妣氏王,生殁脱,葬从夫。生子二:熏臣、上臣。

[诚溱]祖讳之美,字惟中,号克吾,民诵祖之长子。生于明嘉靖癸丑年十二月十三日亥时殁于明万历甲寅年三月十七日午时,葬刘家冲大园边坐北向南。妣氏黄,生殁脱,葬从夫。生子三:儒臣、傅臣、仪臣。继妣氏熊,于明隆庆戊辰年十月初六日子时,殁于明崇祯戊寅年九月十五日戌时,葬从夫。生子四:部臣、望臣、靖臣、兼臣。

[用滨]祖讳之法,字惟首,民迪祖之三子,生于明嘉靖癸丑年十二月二十六日戌时,殁葬脱。无嗣。

[用溢]祖讳之右,号惟穆,民新祖之四子,母氏金所出。生于明嘉靖甲寅年三月十三日子时。殁葬脱。妣氏生殁葬脱。无嗣。

[常渤]祖讳之淟,民先祖之长子。生于明嘉靖甲寅年五月十六日戌时,殁脱。葬席家冲园边未山丑向。妣氏张,生殁脱。葬席家冲对面坤山艮向。继妣氏梅,生殁脱,葬席家冲下手亥山巳向。生子二:意臣、志臣。

[用溢]祖讳之洝,号惟虑,民信祖之幼子。生于明嘉靖甲寅年九月二十二日巳时。殁葬脱。妣氏胡,生殁葬脱。生子一:爱臣;女一适脱。

[全漟]祖讳之丘,字惟因,民卫祖之长子,生于明嘉靖甲寅年九月二十八日申时,殁于明万历辛酉年十月十二日申时,葬石沟冲附父茔。妣氏何,生殁脱,葬圃山寅山申向。生子三:粼巨、伟臣、观臣过继之陵;女一适脱。

[诚溱]祖讳之价,字惟待,民欢祖之立子,生于明嘉靖甲寅年十二月初七日丑时,殁脱,葬傅家冲上屋后山附民趋祖茔癸山丁向。妣氏王,生殁脱,葬从夫。生子三:继巨、经臣、童臣;女一适脱。

[用滨]祖讳之涂,字惟路,民则祖之次子,生于明嘉靖乙卯年正月初二日申时,殁葬脱。妣氏夏,生殁葬脱。无子;女一适脱。

[用溢]祖讳之宰,号惟调,民像祖之次子。生于明嘉靖乙卯年二月二十七日亥时。殁脱,葬附父茔。妣氏姚,生殁脱,葬从夫。生子四:然臣、允臣、选臣、光臣;女一适脱。

[用溢]祖讳之畿,号惟止,民佑祖之幼子。生于明嘉靖乙卯年十月二十七日巳时。殁于明万历丙年三月二十二日午时,葬脱。妣氏王、继妣氏孙,生子一:信臣。二妣氏生殁葬俱脱。

[全漟]祖讳之都,民守祖之长子,生于明嘉靖乙卯年十一月二十七日酉时。殇。

[湘诚]祖讳之楝,字惟隆,号定于,民载祖之次子。生于明嘉靖乙卯年十一月二十一日巳时,殁脱。葬袁家冲佃屋后子山午向。妣氏周,生于明万历辰年四月十二日子时。殁脱,葬()()岭陶家仓后艮山坤向。生子一:鼎臣;女一适脱。

[用灏]祖讳之中,字惟和,民定祖之次子。生于明嘉靖乙卯年十二月初四日子时,殁脱,葬练家形地塘左丑山未向。妣氏王,生殁脱,葬云雾山陈家冲佃屋右边山丁癸兼未丑。生子三:竟臣、谦臣、斐臣;女一适徐。

[用滨]祖讳之纲,字惟领,号趋字,民迪祖之四子,生于明嘉靖丙辰年三月初三日未时,殁葬脱。无嗣。

[全漟]祖讳之衢,字惟亨,号忠齐,民同祖之长子。生于明嘉靖丙辰年四月二十日寅时,殁葬脱。妣氏袁,生殁葬脱,无嗣。

[用溢]祖讳之庐,号惟克,号怀谦,民修祖之次子。生于明嘉靖丙辰年五月十二日寅时。祖廉洁孝友,遗法可风。殁脱,葬樊家冲甲山艮向。妣氏陈,生殁脱,葬附姑茔。生子一:青臣。继妣氏程,生殁脱,葬栗子湾甲山庚向。生子二:精臣、元臣邑庠生。

[用沌]祖讳之垣,号惟久,民安祖之子。生于明嘉靖丙辰年七月二十日巳时。殁葬脱,无嗣。

[用泷]祖讳之完,字惟固,号怀谦,民贤祖之三子。生于明嘉靖丙辰年十二月十八日酉时。殁脱,葬蟹子地前山觜亥山巳向。妣氏陈,生殁脱,葬从夫。生子三:州巨、用臣、恩臣。

[用灏]祖讳之付,字惟训,民伏祖之三子。生于明嘉靖丁巳年正月十五日戍时,殁脱,葬龙王山巳山亥向。妣氏周,生殁脱,葬从夫。生子四:衡臣、冲臣、徽臣、衍臣。

[用溢]祖讳之宁,号惟漮,号继泷,邑庠员,补膳生豋岁进士。民像祖之幼子。生于明嘉靖丁巳年二月十二日辰时。殁脱,葬附母茔。妣氏周,生殁脱,葬冯家冲庄屋后癸山丁向。无嗣。

[经滐]祖讳之训,字惟从,号石竹,民乐祖之长子,生于明嘉靖丁巳年十月初五日寅时,殁脱,葬胡家仓路边丑山未向。妣氏王,生殁葬脱。生子三:守巨、兴臣、旺臣。

[诚澄]祖讳之銮,字惟甸,民近祖之次子,生于明嘉靖丁巳年十一月初九日子时,殁脱,葬霾雾山彭家冲乾山巽向。妣氏苏、继妣氏邓,二妣氏生殁脱,葬俱从夫。生子二:省臣、蔚臣。

[全漟]祖讳之台,字惟工,民来祖之长子。生于明嘉靖丁已年十一月二十七日巳时,殁葬脱。妣氏程,生殁葬脱,生子一:心臣夭。

[用溢]祖讳之佐,号惟辅,号怀谦,民协祖之三子。生于明嘉靖戊戌年四月二十九日辰时,殁葬脱。妣氏徐,生殁葬脱。生子二:轻臣、铎臣。

[用源]祖讳之恐,字惟学,民资祖之长子,生于明嘉靖戊戌年五月初九日亥时,殁葬脱,无嗣。

[用滨]祖讳之先,字惟后,号迪字,民迪祖之五子,生于明嘉靖戊戌年六月十三日未时,殁葬脱。无嗣。

[全济]祖讳之堂,字惟升,号明宇,民藩祖之长子,生于明嘉靖戊戌年七月十二日子时。妣氏吕,生于明嘉靖己未年十一月二十五日子时。考妣殁葬俱脱。生子四:宸巨、寅臣、宝臣三子俱殇;得臣。

[用滨]祖讳之仪,号惟表,号继泷,民则祖之三子。生于明嘉靖戊戌年闰七月二十五日未时。殁葬脱,无嗣。

[经淙]祖讳之闻,字惟家,民恒祖之次子,生于明嘉靖戊戌年九月十二日戍时,殁脱,葬汪家湾亥山巳向。妣氏陈,生殁脱,葬赤土坡青冥寨癸山丁向。生子一:贵臣。

[诚洲]祖讳之元,字惟午,民惠祖之子,母氏杨所出。生于明嘉靖戊戌年十一月二十六日寅时,殁脱,葬衰家冲佃屋对面乾山巽向。妣氏詹,生于明嘉靖庚申年九月十八日巳时,殁脱,葬蔡家冲木星地一番祖茔右上边亥山巳向。生子三:阂臣、焕臣、甲臣。

[经淙]祖讳之怡,民裕祖之长子,生于明嘉靖已未年五月初一日辰时,殁葬脱。无嗣。

[常渤]祖讳之谟,字惟范,民先祖之次子。生于明嘉靖已未年九月十三日巳时,殁脱。葬席家冲下手癸山丁向。无嗣。

[诚湘]祖讳之楫,字惟济,号活舟,试名士级邑庠员,补廪膳生,民载祖之三子,生于明嘉靖已未年七月十一日卯时。祖髫年人泮,食廪饩屡试棘闱未第,而一时士子咸以文学宗之。殁于明崇祯丙子年十月初十日辰时,葬新屋土台后卯山酉向。妣氏王,生于明嘉靖已未年五月初八日酉时。殁脱,葬从夫。生子三:荩臣、莒臣、冀臣

[全漟]祖讳之衍,字惟太,民同祖之次子。生于明嘉靖已未年十月初七日午时,殁脱,葬附父茔。妣氏生殁脱,葬从夫。生子三:宣臣、宽臣、容臣。

[用泷]祖讳之珍,字惟儒,民忠祖之长子。生于明嘉靖己未年十二月二十二日午时,殁葬脱。妣氏汪,生殁葬脱。生子一:对臣。

[全漟]祖讳之陵,字惟峻,民卫祖之次子。生于明嘉靖庚申年二月初十一日已时,殁脱,葬朝儿山巳山亥向。妣氏汪,生殁脱,葬从夫。无子,立观臣为后。

[经淙]祖讳之俭,字惟高,民补祖之长子,生于明嘉靖庚申年三月初四日戌时,殁脱,葬附父茔。无嗣。

[伦淙]祖讳之原,字惟坠,民倚祖之长子,生于明嘉靖庚申年四月十一日戌时,殁葬脱。妣氏罗,生殁葬脱。无嗣。

[经汰]祖讳之秋,字惟商,民功祖之长子,生于明嘉靖庚申年七月二十一日寅时,殁葬脱。妣氏陈,生殁葬脱。考妣远出未详。

[诚溱]祖讳之商,字惟质,号振宇,民诵祖之次子。生于明嘉靖庚申年十二月二十六日子时,殁脱,葬刘家冲附青祖茔右壬山丙向。妣氏柴,生殁脱,葬独沙墩本屋对面学堂后木唾地坤山艮向。生子一:观臣。继妣氏徐、陈,二妣生殁葬俱脱。

[用溢]祖讳之乡,号惟互,民聚祖之幼子。生于明嘉靖庚申年十二月二十七日寅时。殁葬脱。妣氏许,生殁葬脱。无嗣。

[用溢]祖讳之斗,号惟依,民新祖之五子,母氏金所出。生于明嘉靖辛酉年七月初九日辰时。殁葬脱。妣氏谢,生殁葬脱。无嗣。

[诚溱]祖讳之池,字惟沼,民效祖之次子,母氏张所出。生于明嘉靖辛酉年八月初九日亥时,殁脱,葬附叔父民欢茔左,戍山辰向。妣氏袁,生殁脱,葬傅家冲口朴树地湾上艮山坤向。生子一:珑臣;女一适脱。

[用源]祖讳之丙,号惟次,民质祖之长子。生于明嘉靖辛酉年八月二十日戌时。殁葬脱。无嗣。

[用泷]祖讳之第,字惟荣,民良祖之三子。生于明嘉靖辛酉年九月二十日辰时,殁脱,葬王家仓山坤山艮向。妣氏杨,生殁脱,葬从夫。生子一:湟臣。

[常渤]祖讳之训,字惟诲,民先祖之三子。生于明嘉靖壬戌年五月二十九日寅时,殁脱,葬席家冲对面坤山艮向。无嗣。

[诚澄]祖讳之相,字惟臣,号严溪,民人祖之子,生于明嘉靖壬戌年十月初一日丑时,殁葬脱。妣氏(),生殁脱,葬和家仓地名铁门闩岸上地湾,坐东北向西南。生子三:谱臣、宏臣、楚臣。

[全济]祖讳之杰,字惟贤,民藩祖之次子。生于明嘉靖壬戌年十月十七日寅时,殁脱,葬新兴庵对面艮山坤向。妣氏周,生殁脱,葬从夫。无嗣。

[全漟]祖讳之衡,字惟白,民同祖之三子。生于明嘉靖壬戌年十月二十日卯时,殁葬脱。妣氏顾,生殁葬脱。生子二:时臣、幼子远出无考。

[用源]祖讳之梦,号惟邹,民资祖之次子。生于明嘉靖壬戌年十一月二十七日午时。殁脱,葬高朝山艮向。妣氏陈,生殁葬脱。生子二:壳臣无传、则臣。

[全汲]祖讳之玉,榜名士望,字惟润、应璜、和勋、号振宇,别号天谷,民谟祖之长子。生于明嘉靖癸亥年正月初二日亥时,辛卯岁试督学,无锡邹公迪光大奇之拔取院首,时年二十有九。明万历癸卯本省乡试解元,甲辰中会元杨守勤榜联㨗进士,初授礼部行人司主事,奉使册封蜀王;还京转礼部祠祭主事;已酉科顺天乡试同考官;庚戌科会试同考官调吏部文选司主事升员外郎;壬子科山西乡试正考官,汝南兵备道淮扬兵备道兼疏理盐法道盐政、四川布政司左参政转吏部侍郎;浙江福建按察使授嘉议大夫。恩封三世末,谢政归里。殁于明崇祯癸未年三月初五日午时,享寿八十有一。生平坦易无机械状貌,雄伟望之如神才长学。富为文动笔辄瑰玮奇丽,后学多宗之著有应璜卷怀诸文集,清毁于兵燹无有存者,惟疏稿杂者并见家乘邑志。葬倒流河解元觜住屋后未丑兼坤艮。妣氏夏,生殁脱。封安人晋封恭人,复晋封淑人。葬蔡镇大河边地形莲花乙山辛向。生子一:铨臣庠生。继妣氏朱,生殁脱。封恭人,晋封淑人。生子二:悬臣庠生、嵌臣庠生。又妣都京氏沈,生于明万历癸卯年五月初四日戌时,殁于清顺治戊戌年五月十六日辰时,葬紫薇山官桥湾住屋左戌山辰向。封恭人,晋封淑人。无出。侧室氏金,生殁葬脱,生子一:矿臣庠生。

[诚澄]祖讳之山,字惟华,民兴祖之长子,生于明嘉靖癸亥年四月二十二日亥时,殁葬脱。无嗣。

[用溢]祖讳之俊,号惟彦,民协祖之四子。生于明嘉靖癸亥年五月二十一日酉时。殁脱,葬兔儿山艮山坤向。妣进士李袭芳之女,生殁脱,葬铺边瓦砌湾酉山卯向。生子四:柴臣、生臣、镇臣、利臣。

[伦治]祖讳之聪,字惟敏,民悦祖之长子。生于明嘉靖癸亥年五月二十日子时。殁葬脱。妣氏陈,生殁葬脱。生子二:沅一、沅五。

经淙]祖讳之博,字惟约,民裕祖之次子,生于明嘉靖癸亥年六月二十日辰时,殁葬脱,无嗣。

[用灏]祖讳之申,字惟佑,民定祖之幼子。生于明嘉癸亥戌年八月十七日子时。殁脱,葬练家冲附母茔右。妣氏胡、继妣氏周,二妣生殁俱脱,合葬灏祖茔右乾塘湾酉山卯向。生子二:芳臣、芬臣。

[经汰]祖讳之季,民劝祖之次子,生于明嘉靖癸亥年八月二十八日寅时,远出无考。

[全漟]祖讳之帮,民慎祖之长子。生于明嘉靖癸亥年九月初一日丑时,殁葬脱。无嗣。

[诚湘]祖讳之梁,字惟绩,号俊斋,民载祖之四子,生于明嘉靖癸亥年十一月初八日午时。殁于明崇祯乙亥年十二月初一日酉时,葬青山寨佃屋后地形左单堤丑山未向。其界自青龙白虎分水岭直上山顶。妣氏程,生于明嘉靖辛酉年二月初八日辰时。殁脱,葬老屋后祭塘田山上乾山巽向。生子一:时臣。继妣氏陈,生于明嘉靖戊辰年九月初四日辰时。殁脱,葬从夫。生子二:荣臣、桂臣。

[诚澄]祖讳之釜,字惟益,民近祖之幼子,生于明嘉靖癸亥年十一月二十一日午时,殁葬脱。无嗣。

[用灏]祖讳之癸,字惟爵,号华宇,民静祖之长子。生于明嘉靖癸亥年十一月二十四日卯时,殁脱,葬严家湾青龙觜右边小湾中。妣氏生殁葬脱。生子二:乔臣、申臣;女一适脱。继妣氏李,生殁脱,葬从夫。生子七:元臣、社臣、福臣、射臣、双臣、凯臣、引臣。

[全漟]祖讳之崇,民苏祖之子。生于明嘉靖癸亥年十二月初八日戌时,殁葬脱。妣氏李,生殁葬脱。无嗣。

[伦治]祖讳之嵩,民仰祖之长子。生于明嘉靖癸亥年十二月十五日卯时,殁葬脱。妣氏鲁,生殁葬脱。无嗣。

[经淙]祖讳之障,民恒祖之三子。生于明嘉靖癸亥年十二月三十日戌时,殁脱,葬本屋青龙觜寅山申向。无嗣。

[用泷]祖讳之表,字惟端,民贤祖之四子。生于明嘉靖甲子年正月二十日午时,殁葬脱。妣氏徐,生殁葬脱。生子四:遇臣、建臣迓臣、逢臣。

[经洙]祖讳之魁,字惟首,民孚祖之长子。生于明嘉靖甲子年二月十二日亥时,殁脱,葬本屋后山左侧辛山乙向。妣氏黄,生殁脱,葬从夫。生子四:德臣、训臣、谟臣、许臣。

[用溢]祖讳之周,民新祖之幼子,母氏金所出。生于明嘉靖甲子年六月二十三日午时,殁葬脱。无嗣。

[诚溱]祖讳之阡,字惟广,民诵祖之三子,生于明嘉靖甲子年十一月三十日申时,殁脱,葬本屋外青龙觜申山寅向。生子一:运臣。继妣氏胡,生殁脱,葬本屋后山申山寅向。生子二:巡臣、近臣。

[诚溱]祖讳之潮,字惟觀,号汾源,补邑庠员,民历祖之长子,生于明嘉靖乙丑年正月初一日辰时,殁于明崇祯乙丑年五月十八日未时,葬资福寺住屋上手月形地乾山巽向。妣氏袁,生于明嘉靖甲子年正月初十日辰时,殁于明崇祯甲戌年十二月初八日戌时,葬从夫。生子一:赞臣。

[经淙]祖讳之续,民纠祖之长子。生于明嘉靖乙丑年六月初四日子时,殁葬脱,无嗣。

[经淙]祖讳之作,民补祖之次子。生于明嘉靖乙丑年七月初六日子时,殁葬脱,无嗣。

[伦治]祖讳之惠,字惟敷,民爱祖之子。生于明嘉靖乙丑年十一月初五日亥时。殁葬脱。妣氏夏,生殁葬脱。无子,女一适脱。

[伦治]祖讳之广,字惟功,民悦祖之次子。生于明嘉靖丙寅年正月十六日子时。殁葬脱。妣氏陈,生殁葬脱。无嗣。

[全济]祖讳之儒,字惟聘,号存素,民垣祖之长子。生于明嘉靖丙寅年二月初九日辰时。祖事继母以孝,待粼右以和。纂修谱牒以明世系,建造祠宇以妥先祖。殁明万历丁巳年二月初六日戊时。葬紫薇山严仲傲后山附母茔。妣氏周,生于明嘉靖壬戌年二月二十日午时,殁明天启辛酉年十一月十三日午时。葬新屋对面凤凰山地形木星开口丑山未向。生子二:瑞臣、应臣。

[诚溱]祖讳之恢,字思吾,民拱祖之子,母氏苏所出。生于明嘉靖丙寅年三月初三日戌时,殁葬脱。妣氏熊,生殁葬脱。生子三:永臣、进臣、仲臣。

[用滨]祖讳之建,民兴祖之幼子。生于明嘉靖丙寅年三月十五日子时,殁葬脱。无嗣。

[诚湘]祖讳之材,字惟能,号德甫,民载祖之幼子。生于明嘉靖丙寅年三月二十九日丑时。建准提庵于青山寨祈兆熊罴,行年四十二岁始得一嗣,其后螽斯日振。殁于明崇祯十二年七月初四日酉时,葬青山寨内人行地巽山乾向,其禁以寨内为界。妣氏王,生殁脱,葬土台右边大塘岸上金星地丑未向。生女一,殇。附葬母茔。继妣氏华,生于明万历戊寅年十月初七日卯时,殁于明崇祯乙亥年二月初四日戌时,葬同王氏茔。生子一:准臣;女一适汪。

[伦渭]祖讳之汉,民敏祖之长子。生于明嘉靖丙寅年四月初一日辰时,殁葬脱。无嗣。

[用溢]祖讳之位,字惟宝,号斗川,民协祖之幼子。生于明嘉靖丙寅年四月初十日辰时,殁脱。葬本屋后山卯山酉向。妣氏柴,生殁脱,葬从夫。生子四:开臣、阖臣、阆臣、阊臣。

[用沌]祖讳之夏,民止祖之长子,生于明嘉靖丙寅年五月二十五日卯时,殁葬脱。妣氏张,生殁葬脱,无嗣。

[用泷]祖讳之术,字惟壬,民沌祖之长子。生于明嘉靖丙寅年七月初二日子时,殁脱。葬东边冲右山坐北朝东。妣氏徐,生殁脱,葬从夫。生子一:谋臣。

[伦治]祖讳之岳,民仰祖之次子。生于明嘉靖丙寅年八月初四日申时,殁葬脱。无嗣。

[用源]祖讳之寅,民质祖之次子。生于明嘉靖丙寅年八月十二日亥时,殁葬脱。无嗣。

[诚溱]祖讳之供,民佳祖之长子。生于明嘉靖丙寅年八月二十二日丑时,妣氏解,远出无考。

[诚洲]祖讳之环,字惟裁,号建峰,民思祖之长子。生于明嘉靖丙寅年()月二十四日酉时,殁脱,葬熊家埠佃屋后癸山丁向。其禁自青龙白龙分水岭直上山顶。妣氏熊,生殁脱,葬从夫。生子一:贞臣。

[用源]祖讳之楚,民贳祖之子。生于明嘉靖丙寅年十月十四日亥时,殁葬脱。无嗣。

[全济]祖讳之洪,字惟量,号士太,补邑庠员,民屏祖之长子。生于明嘉靖丙寅年十月三十日寅时,殁脱,葬住屋汤家庄上手山后壬山丙向。妣氏周,生于隆庆己巳年十一月十二日午时,殁脱,葬从夫。生子三:上臣、大臣、人臣;女三:长适毕、次适程、三适陈。

[经淙]祖讳之祥,字惟吉,民用祖之长子。生于明嘉靖丙寅年十一月二十三日已时,殁脱,葬祖屋后山附母茔亥山巳向。妣氏张,生殁脱,葬从夫。生子二:左臣、右臣。

[经汰]祖讳之涯,民奠祖之长子。生于明嘉靖丙寅年十二月初四日丑时,殁葬脱。无嗣。

[经淙]祖讳之昆,民恒祖之四子。生于明隆庆丁卯年二月十四日亥时,殁葬脱。无嗣。

[诚洲]祖讳之咸,字惟感,民远祖之长子。生于明隆庆丁卯年十二月二十六日寅时,殁脱,葬清水塘大湾子山午向。妣氏陈,生殁脱,葬从夫。无嗣。

[用泷]祖讳之卫,字惟闲,民沌祖之次子。生于明隆庆戊辰年正月二十五日未时,殁脱。葬毛家湾坐西向东。妣氏袁,生殁脱,葬从夫。无嗣。

[用灏]祖讳之罄,字惟馀,民益祖之次子。生于明隆庆戊辰年正月十七日巳时,殁脱。葬城隍港章新宇河口山坐北向南。妣氏周,生殁脱,葬叶家畈后湾坐西向东。生子一:琬臣。

[用溢]祖讳之畦,字惟肇,号完初,补邑庠员,民修祖之三子。生于明隆庆戊辰年二月初六日午时,殁脱。葬本屋仓下湾甲山庚向。妣氏周,生殁脱,葬栗子湾甲山庚向。妾妣氏姜氏靖,生殁葬脱。生子五俱失名;女一适余。

[经汰]祖讳之泉,字惟甘,民德祖之长子。生于明隆庆戊辰年二月二十九日已时,殁脱,葬住屋山坐东向南。无嗣。

[全泮]祖讳之瑶,字惟塘,民懂祖之长子。生于明隆庆戊辰年三月二十九日已时,殁脱,葬古河。妣氏李,生殁脱,葬从夫。生子二:甲臣、末臣。

[常沣]祖讳之岂,民巡祖之长子。生于明隆庆戊辰年四月初四日酉时,殁葬脱,无嗣。

[全汲]祖讳之扬,字惟声,号敬梧,民谋祖之子。由椽曹任江西九江府德化县典史升广信府贵溪县迪功郎。生于明隆庆戊辰年十一月十七日戌时,殁脱,葬硫磺冲寅山申向。妣氏周,生殁脱,葬屋基湾癸山丁向。生子一:铭臣。

[用泷]祖讳之珍,民贤祖之幼子。生于明隆庆戊辰年十二月初五日寅时,殁葬脱。无嗣。

[用源]祖讳之尊,民资祖之三子。生于明隆庆戊辰年十二月初七日寅时,殁葬妣氏俱脱。生子一:寨巨。

[诚溱]祖讳之系,字惟世,民好祖之长子。生于明隆庆已巳年正月十一日戌时,殁葬脱,无嗣。

[伦瀛]祖讳之踂,民倚祖之次子。生于明隆庆已巳年二月十一日戌时,殁葬脱,无嗣。

[诚溱]祖讳之匡,民咏祖之子。生于明隆庆已巳年六月初七日辰时,殇。

[经泗]祖讳之禁,民和祖之长子。生于明隆庆已巳年七月十七日未时,殁葬脱,无嗣。

[全泮]祖讳之权,民恂祖之长子。生于明隆庆已巳年七月二十三日巳时,殁葬脱,妣氏吕,生殁葬脱,生子二:悠臣、锭臣。

[经汰]祖讳之沼,民奠祖之次子。生于明隆庆已巳年八月初八日亥时,殁葬脱,无嗣。

[全汲]祖讳之瑞,字惟珍,庠名士瑞,民谟祖之次子。生于明隆庆已巳年九月初四日酉时,殁脱,葬倒流河住屋后未山丑向。妣氏黄,生于明隆庆丁卯年十月初十日丑时,殁葬从夫。生子二:镇臣、锡臣;女一适杨。

[常渤]祖讳之子,民谷祖之长子。生于明隆庆已巳年十月初八日子时,殁脱,葬张家冲附大常祖茔左。妣氏陈,生殁脱,葬附姑茔右。生子一:悫臣;女一适徐。

[诚澄]祖讳之誉,民法祖之长子。生于明隆庆己巳年十月十六日丑时,殁葬脱,无嗣。

[伦治]祖讳之岭,民仰祖之三子。生于明隆庆己巳年十月十六日午时,殁葬脱,无嗣。

[伦渭]祖讳之洋,民敏祖之次子。生于明隆庆己巳年十一月二十九日戌时,殁葬脱,无嗣。

[常渤]祖讳之诰,字惟命,民特祖之长子。生于明隆庆已巳年十二月初一日午时,殁脱,葬席家冲下学堂觜坐西朝东。妣氏华,生殁脱,葬席家冲口中湖丘半山坐西朝东。无出。继妣氏陈,生殁脱,葬博士湾蜘蛛地坐南朝北。生子一:兑臣。

[经汰]祖讳之水,字惟塘,民德祖之次子。生于明隆庆庚午年正月十五日巳时,殁脱,葬石港船形亥山巳向。妣氏黄,生殁脱,葬住屋右手壬山丙向。生子二:忠臣、赤臣。

[经泗]祖讳之境,民称祖之子。生于明隆庆庚午年三月二十五日巳时,殁葬脱。妣氏何,生殁葬脱,无嗣。

[用灏]祖讳之庚,字惟长,号心池,民静祖之次子。生于明隆庆庚午年六月十五日子时,殁脱。葬吴家湾佃屋后山玄山巳向。妣氏周,生殁脱,葬席家湾佃屋后山乙山辛向。生子一:甸臣;女一适陈。

[伦治]祖讳之厚,民悦祖之三子。生于明隆庆庚午年九月初八日未时,殁葬脱。妣氏王,生殁葬脱。生子一:黄臣。

[全泮]祖讳之瑶,号光楚,民恺祖之长子。生于明隆庆庚午年九月十二日巳时,殁脱,葬大冲金沙湾乙山辛向。妣氏李,生殁脱,葬从夫。生子一:春臣;女二:长适叶、次适陈。

[诚洲]祖讳之轩,民达祖之长子。生于明隆庆庚午年十月初五日酉时,殁脱,葬羊尾冲艮山坤向。妣氏周,生殁脱,葬从夫。生子一:罄臣。

[伦渭]祖讳之笾,字惟豆,民牧祖之子。生于明隆庆庚午年十月二十八日丑时,殁葬妣俱脱。生子一:迟臣。

[用源]祖讳之言,民资祖之四子。生于明隆庆辛未年四月初八日巳时,殁葬脱。无嗣。

[诚溱]祖讳之胄,民咏祖之立子。生于明隆庆辛未年四月十九日午时,殁葬妣氏俱脱。生子一:芳臣。

[全汲]祖讳之周,民丰祖之长子。生于明隆庆辛未年五月初五日巳时,殁于明天启乙丑年十月二十日已时,葬大现寺后湾辛山乙向。妣氏姜,生于明万历丙子年十月二十五日午时,殁脱,葬从夫。生子二:谏臣、进臣。

[经淙]祖讳之内,民恒祖之五子。生于明隆庆辛未年五月十五日酉时,殁脱,葬汪家湾同兄合茔。妣氏夏、继妣氏熊,二妣生殁脱,葬俱从夫。无嗣。

[常泮]祖讳之迁,民道祖之三子。生于明隆庆辛亥年五月十九日午时,殁葬脱,无嗣。

[全漟]祖讳之圭,民应祖之长子。生于明隆庆辛未年八月初一日辰时,殁脱,葬绿豆湾坐西向东。妣氏袁,生于明隆庆丙子年二月初十日戌时,殁脱,葬从夫。生子二:聘臣、取臣。

[伦滶]祖讳之甸,号小崖,民潮祖之长子。生于明隆庆辛未年八月十六日辰时,殁脱,葬白家湾住屋右手辛山乙向。妣氏生殁脱,葬从夫。生子二:兆臣、萃臣。

[经淙]祖讳之倚,民补祖之三子。生于明隆庆辛未年八月十八日酉时,殁脱,葬佘家觜同兄合茔。无嗣。

[诚溱]祖讳之侣,民佳祖之次子。生于明隆庆辛未年十一月初七日亥时,殁脱,葬傅家冲。妣氏陈,生殁葬脱。生子一:台臣。

[经淙]祖讳之忭,民裕祖之三子。生于明隆庆辛未年十一月十八日亥时,殁葬脱,无嗣。

[全济]祖讳之业,字惟修,号继朴,民藩祖之三子。生于明隆庆午申年正月十七日戌时,殁于明崇祯壬午年八月初五日申时,葬杨子湾子山午向。妣氏陈,生殁脱,葬从夫。女二:长适华、次适孙。妾氏华,生殁脱,葬从夫。生子三:寿臣、仙臣、足臣。

[伦瀛]祖讳之芳,字惟馨,民仕祖之长子。生于明隆庆壬申年三月初八日午时,殁葬脱。妣氏蔡,生殁葬脱。生子一:应臣。素行不轨,经官惩责,公议削名。生子五:一附、一癸、一德、一钟、一会;女一适吴。

[用滨]祖讳之遇,民则祖之幼子。生于明隆庆壬申年五月初一日辰时,殁葬脱,无嗣。

[诚洲]祖讳之英,号思溪,民远祖之次子。生于明隆庆壬申年五月初二日酉时,殁脱,葬董家冲乙山辛向。妣氏陈,生殁脱,葬从夫。生子二:寿臣、观臣。

[全济]祖讳之完,字惟辉,号仕选,民屏祖之次子。生于明隆庆壬申年六月十六日子时。祖事亲尽孝,尝割股救母居恒以诗书自娱乐教子义方。殁脱,原葬方家塘虎形地,后迁葬石龙头细()门湾住屋后附希吕祖茔左侧壬山丙向。有墓志。妣氏万,生于明嘉靖乙丑年五月二十五日戌时。殁脱,葬夫原茔左侧卯山西向。女一适石。继妣氏汪,生于明隆庆丁丑年九月十六日申时,殁脱,葬从夫。生子五:鼐臣、轮臣、亮臣、常臣、官臣。

[常泮]祖讳之殊,民遵祖之子。生于明隆庆壬申年十月十九日亥时,殁葬脱,无嗣。

[伦瀛]祖讳之隍,民倚祖之子。生于明隆庆壬申年十一月三十日未时,殁葬脱,无嗣。

[伦溥]祖讳之荣,民勋祖之长子。生于明隆庆壬申年十二月二十七日戌时,殁葬脱,无嗣。

[诚澄]祖讳之觉,字惟先,民法祖之次子。生于明万历癸酉年五月二十五日戌时,殁葬脱。妣氏华,生殁葬脱,无嗣。

[伦溥]祖讳之应,民楚祖之次子。生于明万历癸酉年六月十六日辰时,殁葬脱。妣氏詹,生殁葬脱,无嗣。

[全泮]祖讳之琅,民恺祖之次子。生于明万历癸酉年六月二十九日戌时,殇。

[全泮]祖讳之训,字惟儒,民懂祖之次子。生于明万历癸酉年七月初三日子时,殁脱,葬林潭。妣氏生殁脱,葬从夫。生子二:受臣、祖臣。

[全漟]祖讳之冲,民同祖之幼子。生于明万历癸酉年七月二十二日已时,殁于明崇祯辛巳三月初五日亥时,葬附父茔。妣氏汪,生殁脱,葬河西熊家湾亥山巳向。生子二:癸臣、海臣。再妣氏李,生殁脱,葬同熊茔。生子一:对臣殇;女一适周。

[全汧]祖讳之吴,试名士精,号孙周,补邑庠员,民庸祖之子。生于明万历癸酉年九月二十一日戌时,殁脱,葬学堂后乾山巽向。妣氏李,生殁脱,葬从夫。生子三:翰臣、楫臣、能臣;女一适柴。

[诚澄]祖讳之峨,民同祖之次子。生于明万历癸酉年九月二十五日酉时,殁脱,葬霾雾山彭家冲亥山已向。妣氏熊,生殁脱,葬从夫。生子二:远出无考。

[诚溱]祖讳之阶,民好祖之次子。生于明万历癸酉年九月二十六日辰时,殁葬脱,无嗣。

[诚溱]祖讳之偿,字惟罄,号全山,民趋祖之长子。生于明万历癸酉年九月二十六日巳时,殁于明崇祯乙亥年二月十一日寅时,葬傅家冲朝儿山觜凤形地亥山已向。妣氏柴,生于明万历癸未年八月十三日辰时,殁于明崇祯丁丑年四月十一日丑时,附夫茔左亥山巳向。生子二:直臣、倡臣女三:长适张、次适孙、三适陈。

[用灏]祖讳之酉,民靖祖之三子。生于明万历癸酉年十月十九日已时,殁脱,葬鲁家湾青龙左单堤乾山巽向,其坟禁:上下穿心十三丈,左右齐分水岭直下坳口人行路窖石为界;左抵坟一丈九尺,山脚下横八丈八尺。妣氏龚,生殁脱,葬夫茔青龙湾。生子五:甲臣、佑臣、祥臣、盛臣、青臣。

[用滔]祖讳之贤,民比祖之子。生于明万历癸酉年十一月初九日丑时,殁葬脱,无嗣。

[经淙]祖讳之裘,字惟轻,号忠扶,民用祖之次子。生于明万历癸酉年十一月初九日丑时,殁脱,葬附父茔。妣氏周,生殁脱,葬新塘湾壬山丙向。生子六:振臣、三臣、五臣、训臣、元臣、八臣。继妣氏王,生殁脱,葬祖屋后亥山巳向。生子二:伦臣、人臣。

[全浃]祖讳之沨,字士民,民逑祖之长子。生于明万历癸酉年十一月十二日丑时,殁殇。

[经淙]祖讳之绪,民纠祖之次子。生于明万历癸酉年十一月二十日申时,殁葬脱,无嗣。

[经滐]祖讳之容,试名抡元,字惟敬,号九州,补邑庠员,民乐祖之次子。生于明万历癸酉年十一月二十四日巳时,殁脱,葬本屋后山左手附母茔,癸山丁向。妣氏鲁,生殁脱,葬从夫。生子五:荣臣、显臣、頨臣、相臣、甸臣;女一适周。

[用洧]祖讳之川,民东祖之子。生于明万历癸酉年十二月二十三日戌时,殁葬脱。妣氏王,生殁葬脱,无嗣。

 

[用沌]祖讳之年,民止祖之三子。生于明万历癸酉年十二月二十四日亥时,殁葬脱,无嗣。

[伦泽]祖讳之学,民伟祖之长子。生于明万历癸酉年十二月二十七日亥时,殁葬脱,无嗣。

[诚洲]祖讳之韶,字惟训,民远祖之三子。生于明万历甲戌年正月十五日午时,殁脱,葬兄茔左。妣氏许,生殁脱,葬从夫,无嗣。

[用溢]祖讳之积,字洪池,民俭祖之三子。生于明万历甲戌年正月二十日午时,殁脱,葬附母茔。妣氏何,生殁脱,葬彭家圈内窝塘东仓其湾庚山申向。左右龙虎山分水岭为界,坐下佃米三担丘塘一口,花地二湾下抵河边彭人田为界。生子二:含臣、翕臣无传;女三:长适()、次适周、三适周。妾氏王,生于明万历丙申年四月初六日巳时,殁于清康熙甲辰年三月初七日午时,葬附嫡妣氏何左。生子三:大臣、辅臣、尽臣;女一适匡。

[经滐]祖讳之颖,字惟成,号伯庵,民利祖之子。生于明万历甲戌年四月初六日戌时,殁脱,葬许家谷沙湾亥山巳向。妣氏顾,生殁葬脱。生子二:豪臣、亮臣。

[伦渭]祖讳之汪,民敏祖之三子。生于明万历甲戌年五月十八日辰时,殁葬脱,无嗣。

[伦渭]祖讳之士,民逊祖之子。生于明万历甲戌年九月初一日子时,殁葬脱,无嗣。

[全浃]祖讳之郊,民戴祖之长子。生于明万历甲戌年十二月二十三日卯时,殁葬脱,无嗣。

[用源]祖讳之度,民贺祖之子。生于明万历甲戌年十二月二十三日卯时,殁葬脱,无嗣。

[伦渭]祖讳之场,民喈祖之长子。生于明万历乙亥年二月初二日辰时,殁葬妣氏俱脱。生子二:魁臣、素臣行不轨公削、祉臣。

[诚洲]祖讳之昂,民远祖之次子。生于明万历乙亥年二月初十日酉时,殁脱,葬羊尾冲壬山丙向。妣氏脱,生子一:和臣。

[用源]祖讳之敏,民资祖之五子。生于明万历乙亥年九月初十日酉时,殁葬脱。

[诚澄]祖讳之举,民法祖之三子。于明万历乙亥年九月十五日申时,殁葬无考,无嗣。

[全漟]祖讳之起,民共祖之次子。生殁葬妣氏俱脱。生子二:图臣、圆臣。

[全漟]祖讳之禄,号小池,民来祖之三子。生于明万历乙亥年十月初二日酉时,殁于明崇祯丁丑年五月二十日亥时,葬张家湾下手亥山巳向。妣氏柴,生殁脱,葬从夫。生子四:同臣无传、付臣无传、十臣、省臣;女一适脱。

[用泷]祖讳之衔,民沌祖之三子。生于明万历乙亥年十月初五日戌时,殁脱,葬毛家湾对门坐北向南。妣氏陈,生殁脱,葬从夫。无嗣。

[常渤]祖讳之柏,民兆祖之长子。生于明万历乙亥年十月初六日戌时,殁脱,葬席家冲青龙觜卯山酉向。妣氏王,生殁脱,葬沙湾癸山丁向。生子四:倡臣、孟臣、彦臣、登臣。

[全漟]祖讳之善,民周祖之长子。生于明万历丙子年二月二十日子时,殁脱,葬龙井冲柞树湾豹儿山坐北向南。妣氏周,生殁脱,葬从夫。

[伦溥]祖讳之受,民助祖之子。生于明万历丙子年三月十三日辰时,殁脱,葬倒流河佃屋右边外癸山丁向。妣氏脱,生子二:学臣、善臣。

[伦溥]祖讳之恕,号如心,民楚祖之次子。生于明万历丙子年四月十八日酉时,殁脱,葬附父茔。妣氏张,生殁脱,葬从夫。无嗣。

经滐]祖讳之珠,字惟玉,号怀庵,由例贡任通判,民卓祖之长子。生于明万历丙子年五月二十二日亥时,殁葬脱。妣氏钱,生殁葬脱。生子一:在臣。

[经洙]祖讳之丙,民哲祖之四子。生殁葬脱。妣氏脱。生子一:念臣。

[全浃]祖讳之奉,号士信,民逑祖之次子。生殁葬脱。无嗣。

[诚溱]祖讳之泮,字惟宫,民好祖之三子。生于明万历丙子年六月初十日亥时,殁脱,葬傅家冲。妣氏生殁脱,葬庙儿山中觜同之偿柴氏同茔。生子三:言臣、彦臣、闵臣;女一适王。

[经泗]祖讳之立,民和祖之次子。生于明万历丙子年六月二十六日子时,殁葬脱。无嗣。

[常泮]祖讳之凯,民巡祖之次子。生于明万历丙子年七月十一日子时,殁葬脱。无嗣。

[全汲]祖讳之炳,字惟耀,号少逸,民让祖之长子。生于明万历丙子年八月初一日辰时,殁于明崇祯丁丑年三月二十一日寅时。葬倒流河蚌哈形丑山未向。继妣氏钟,生殁脱。葬同程氏茔。生子一:政臣。继妣氏段,生于明万历丙辰年九月二十六日卯时,殁于明天启甲子年十二月二十三日酉时,葬老屋湾下手外山丑山未向附姑茔。,生子三:朝臣、廊臣、廪臣。

常渤]祖讳之来,民特祖之次子。生于明万历丙子年八月十一日子时,殁脱,葬凌塘河华家冲。妣氏生殁葬脱,生了二:泰臣、时臣。

[全汧]祖讳之麓,字士珩,号均白,民重祖之长子。生于明万历丙子年八月二十九日已时,殁于明崇祯戊寅年十二月二十五日子时。葬住屋水口山祖茔左侧亥山巳向。妣氏郑,生于明万历丁丑年月脱初五日酉时,殁于明崇祯甲申年十月二十三日寅时,葬从夫。生子二:泰臣、釆臣;女一适龚。[

[诚洲]祖讳之濩,字惟荡,民远祖之幼子。生于明万历丙子年九月十七日未时,殁脱,葬兄茔左癸山丁向。妣氏周,生殁脱,葬从夫。生子二:助臣、寅臣。

[全泮]祖讳之琬,号宾泉,民恺祖之三子。生于明万历丙子年十月初七日子时,殁脱,葬同兄之瑶茔。妣氏戴,生殁脱,葬从夫。生子二:赛臣、雨臣。继妣氏戴,生殁脱,葬从夫,无出。

[全浃]祖讳之门,试名士实,补邑庠员,中明天启辛酉科乡试笫二名,举人榜名凤翔,民悬祖之长子。生于明万历丙子年十月二十六日午时,殁脱,葬排形坳儿塘坐东朝西。妣氏石,生殁脱,葬从夫。生子三:一臣、二臣、三臣。

[诚溱]祖讳之俪,字惟孙,民佳祖之子。生于明万历丙子年十一月初六日亥时,远出无考。

[经淙]祖讳之炯,民全祖之长子。生于明万历丙子年十一月十一日未时,殁葬脱,无嗣。

[伦瀛]祖讳之兰,民仕祖之次子。生于明万历丁丑年七月二十日辰时,殁葬妣氏俱脱。生子一:都臣。

[经淙]祖讳之齐,民沴祖之长子。生于明万历丁丑年七月二十二日午时,殁脱,葬佘家觜坐北向南。妣氏周,生殁脱,葬从夫。生子二:金臣、想臣;女一适陈。

[伦滶]祖讳之佩,号海云,民潮祖之幼子。生于明万历丁丑年八月十八日亥时,殁脱,葬封河大湾团山侧。妣氏李,生殁脱,葬从夫。生子一:存臣;女一适王。

[伦泽]祖讳之廉、又名之盛,字添洁,民储祖之长子。生于明万历丁丑年八月二十一日亥时,享寿八十有九。殁于清康熙乙巳年二月十五日子时,葬岳陵寺冲里瞿家湾上冲祖山龟形觜子山午向,有碑。上抵石,下抵山边田角;右抵水沟。妣氏杨,生殁葬脱,无子。侧室氏葛生殁葬脱。生子一:考臣。复妣氏袁,生殁未详,葬周家岩左手王家湾住屋后祖山龟形亥山巳向,有碑。山界上齐山顶,下抵窖石;左右俱抵窖石为界。生子二:伯臣、望臣;女二适俱未详。

[全漟]祖讳之期,民来祖之四子。生于明万历丁丑年九月初九日丑时,殁于清崇祯癸酉年十一月十三日未时,葬五房冲后山戌山辰向。妣氏顾,生于明万历癸未年四月二十八日子时,殁于清崇祯戊辰年五月二十九日乡时,葬从夫。生子四:兆臣、添臣、安臣、功臣。

[全漟]祖讳之璋,民应祖之次子。生于明万历丁丑年九月十二日辰时,殁葬脱。无嗣。

[用泷]祖讳之衙,民沌祖之四子。生于明万历丁丑年九月二十七日辰时,殁脱,葬严家后山坐西向东。妣氏李,生殁脱,葬从夫。生子一:喜臣。

[全济]祖讳之彦,字惟美,号如愚,民藩祖之四子。生于明万历丁丑年十二月二十九日亥时,殁脱,葬李聊塘后山外子山午向。妣氏徐,生殁脱,葬从夫。生子二:迁臣、省臣。

[伦渭]祖讳之圃,民喈祖之次子。生于明万历寅寅年二月十八日午时,殁葬脱。无嗣。

[诚洲]祖讳之奇,字惟时,号平之,民运祖之三子。生于明万历寅寅年二月二十五日寅时,殁脱,葬()()冲艮山坤向。妣氏谢,生殁脱,葬从夫。生子一:钥臣。

[经泗]祖讳之易,民科祖之长子。生于明万历戊寅年四月初六日戌时,殁葬脱。无嗣。

[全泮]祖讳之长,字惟息,民慎祖之子。生于明万历戊寅年四月十一日辰时,殁脱,葬大冲山。妣氏范,生殁脱,葬从夫。生子一:浓臣;女一适脱。

[用源]祖讳之远,民资祖之幼子。生于明万历戊寅年九月二十五日戍时,殁葬脱。无嗣。

[经滐]祖讳之瑜,字悬玉,民卓祖之次子。生于明万历戊寅年十月十二日卯时,殁脱,葬本屋背后。妣氏袁,生殁葬脱。生子二:金臣、恺臣

[全济]祖讳之子,字惟嗣,民屏祖之三子。生于明万历戊寅年十一月二十六日亥时,殇。

[用泷]祖讳之街,民沌祖之五子。生于明万历戊寅年十二月二十七日寅时,殁于清崇祯壬午年八月二十七日亥时,葬本屋王家仓后山酉山卯向。妣氏陈,生殁脱,葬从夫。继妣氏郑,生殁脱,葬从夫。生子四:象臣、远臣、敬臣、纯臣。

[诚溱]祖讳之卯,民薮祖之长子。生于明万历已卯年正月十一日卯时,殇。

[伦滶]祖讳之迪,字惟吉,号惠卿,民偕祖之长子。生于明万历已卯年正月十八日子时,殁于明崇祯壬午年正月二十六日寅时,葬河边湾屋后亥山巳向。妣氏胡,生于明万历庚辰年十二月初七日亥时,殁于明崇祯甲戌年八月十九日子时。葬河边湾屋后壬山丙向。生子三:先臣、赞臣、诜臣;女一适周。继妣氏刘,生殁脱,葬楼下湾壬山丙向。

[全汧]祖讳之藻,字华东,民重祖之次子。生于明万历已卯年五月二十三日丑时,祖性纯厚,轻财重德,于乡邻之贫乏者多所拯务,衅为明里长办理漕务,有国而忘家公而忘私之谊。殁于明崇祯已卯年十二月初二日辰时,葬住屋青龙山坐北朝南。妣氏李,生殁脱,葬河边湾屋后壬山丙向。生子一:浒臣;女一适黄。继妣氏朱,生于明万历丙戌年七月初一日辰时,妣舅姑以孝率俾仆以勤。殁于清顺治壬辰年二月十三日戌时,葬下方寺对面巳山亥向改辰戌。生子四:效臣、雉臣、都臣、末臣;女一适王。

[伦治]祖讳之泷,字惟栋,民登祖之长子。生于明万历已卯年十二月二十六日()时,殁脱,葬赵佃母茔下艮山坤向。无子;生女二:长适杨、次适匡。

[伦治]祖讳之周,民礼祖之长子。生于明万历庚辰年正月初二日卯时,殁脱,葬缺塘佃屋后癸山丁向。妣氏俱脱。生子一:名臣。

[诚洲]祖讳之崇,字惟高,民运祖之四子。生于明万历庚辰年五月初三日午时,殁脱,葬羊尾冲壬山丙向。无嗣。

[经滐]祖讳之瑛,字惟贤,民卓祖之幼子。生于明万历庚辰年五月二十一日卯时,殁脱,葬武昌湾酉山卯向。妣氏周,生殁脱,葬从夫。其夫其坟上齐小湾,下从分水岭直下河口大田角为界。山中树木,子孙世宜禁蓄,毋得砍伐。生子三:巩臣、肇臣、泰臣;女三:长适毕、次适周、三适柴。

[全汲]祖讳之字,民诰祖之长子。生殁葬脱,无嗣。

[全汲]祖讳之信,民诰祖之次子。生于明万历辛巳年正月初五日巳时,殁葬脱,无嗣。

[全汧]祖讳之洗,试名士洗,字惟节,补邑庠员,民塘祖之长子。生于明万历辛巳年三月十二日辰时,殁于明天启癸亥年十一月初十日午时,葬长塘下山庚山甲向。妣氏钱,生殁脱,葬从夫。生子一:用臣殇;女一适杨。继妣氏脱,无子,女一适黄。

[诚溱]祖讳之玟,字惟华,号小山,民趋祖之幼子。生于明万历辛巳年四月初五日午时,殁脱,葬父茔上手辰山向。妣氏叶,生殁脱,葬从夫。生子一:巳臣;女一适陈。

[诚潜]祖讳之庭,字惟容,民历祖之次子。生于明万历辛巳年四月初十日未时,殁葬脱。妣氏周,生殁葬脱。生子一:相臣;女一适冯。

[全汲]祖讳之尹,字惟重,民谦祖之长子。生于明万历辛巳年五月二十二日寅时,殇。

[全济]祖讳之任,字士任,号应斗,民垣祖之次子。生于明万历辛巳年六月二十九日戍时,殁于明崇祯辛巳年正月初二日辰时。妣氏李,生于明万历丁丑年八月二十四日亥时,殁于明崇祯已亥年六月初四日巳时。考妣葬俱脱。生子三:祥臣、福臣、祉臣;女二:长适周、次适周。

[全汲]祖讳之炯,字惟试,号光宇,民让祖之次子。生于明万历辛巳年七月初七日丑时,殁于明崇祯乙亥年十月二十日未时,葬倒流河蚌哈形丑未兼艮坤。妣氏郑,生殁葬脱。继娶董氏,生殁脱,葬牛栏畈住屋后艮山向。生子一:赓臣。

[全汧]祖讳之薰,字均禄,民重祖之幼子。生于明万历壬午年四月初一日午时,殁于清顺治乙酉年十二月二十三日未时。葬住屋右地形打柱义午山子向。妣氏姜,生于明万历丙戌年十二月初一日子时,殁于明崇祯已卯年十一月初一日未时。葬住屋后庚甲兼酉卯。生子五:组臣、椿臣、九臣、补臣、尽臣;女二:长适李、幼适周。继妣氏黄,生于明万历庚子年二月二十三日酉时,殁于清康熙甲子年三月三十日戌时。葬附夫茔右。

[诚溱]祖讳之沐,字惟浴,民薮祖之次子。生于明万历壬午年六月初十日午时,殁脱,葬傅家冲地形棱子山丑山未向。妣氏何,生殁脱,葬阙塘冲西边小一住屋后山右手戌山辰向。生子一:开臣;女一适王。

[全汲]祖讳之躬,字士饬,号躬,补邑庠员,民训祖之长子。生于明万历壬午年七月二十四日午时,殁于明崇祯丁丑年八月十五日未时,葬本屋上河虎形乾山巽向。妣氏生殁葬脱。生子二:学臣、乔臣。

[全汧]祖讳之璧,试名一鸣,字昆玉,补邑庠员,民塘祖之次子。生于明万历癸未年九月初七日酉时,殁于明崇祯丙子年二月二十六日亥时,葬倒流河余庄后艮山坤向。妣氏范,生于明万历戊子年十一月二十九日亥时,殁于清康熙辛亥年十二月十八日酉时,葬从夫。生子四:珑臣、奉臣、粼臣、弑兄公削;女一适周。

[伦泽]祖讳之学,又名之富,字添生,民伟祖之长子。生于明万历癸酉年十二月二十七日亥时,殁脱,葬山龟形右侧。妣氏周生殁葬脱。生子五:寿臣、帷臣、双臣、与臣、引臣。继妣氏叶,生殁葬脱。无子。

[全汲]祖讳之秘,试名士壁,字玉成,补邑庠员,民谊祖之长子。生于明万历甲申年二月二十五日申时,殁于明崇祯壬午年二月初十日寅时,葬鲁家觜边乙山辛向。妣氏杨,生于明万历丙戌年十月十五日卯时,殁于明崇祯甲申年九月初四日卯时,葬枫杨坳辛山乙向。继娶董氏,生殁脱,葬牛栏畈住屋后艮山向。生子一:曾臣;女二:长适周、次适皮。

[伦治]祖讳之玟,号雯玉,民礼祖之次子。生殁脱,葬细屋下手湾子山午向。妣氏脱。生子三:长无传、泷臣、沨臣。

[伦渭]祖讳之尚,号玉轩,民能祖之长子。生于明万历甲申年十一月初六日亥时,殁于清康熙丁未年十月十六日已时。葬住屋后山艮山坤向。妣氏吴,生殁脱,葬破堰桥艾家左手亥山已向。继妣氏范,生殁脱,与吴氏合茔居左。坟禁以垠为界,碑载昭然。生子三:顼臣、()臣、璜臣。

[全漟]祖讳之羡,字惟馀,民周祖之次子。生于明万历乙酉年五月初六日卯时,殁于明崇祯丁丑年六月初八日酉时。葬背壁冲坐东朝西。

[全汲]祖讳之遂,民诚祖之长子。生于明万历乙酉年十一月二十三日子时,殁脱,葬左屋上湾中凤形地。妣氏周,生殁脱,葬从夫。无嗣。

[诚溱]祖讳之济,字惟惠,民薮祖之三子。生于明万历丙戌年三月十二日午时,殁脱,葬住屋左手青龙塘角东山之上壬山丙向。妣氏叶,生殁脱,葬从夫。无嗣。

[伦滶]祖讳之逵,字惟渐,号云鸿,民偕祖之次子。生于明万历丁亥年六月初九日亥时,殁于清顺治丁未年三月二十七日戌时。葬河边湾屋后亥山巳向。妣氏龚,生于明万历戊子年十二月十七日寅时,殁于明崇祯戊辰年二月二十一日未时。葬从夫。生子一:卜臣。继妣氏陈,生于明万历癸已年五月二十六日亥时,殁于清康熙己酉年六月二十一日巳时。葬大垴山坐西朝东。无出。

[全汧]祖讳之虬,号振蟹,民擢祖之子。生于明万历丁亥年十一月十七日亥时,殁于明天启乙丑年十月二十日戌时。葬附父茔。妣氏毛,生于明万历丙戌年八月十一日寅时,殁于明崇祯丁丑年八月二十五日戌时,葬余家冲住屋寅申兼艮坤。生子二:雯臣、舞臣;女一适周。

[全汲]祖讳之淙,试名士掩,号尔戴,补邑庠员,民谊祖之次子。生于明万历戊子年三月十九日巳时,殁于明天启丙寅年十月十一日亥时。葬大屋觜仓下园酉山卯向。妣氏徐,生于明万历庚寅年三月二十三日午时,殁于明崇祯辛未年二月二十九日子时。葬栗林下茅亭乾山巽向。生子三:燮臣、健臣、谱臣;女二:长适汤、次适刘。

[诚溱]祖讳之洧,字惟际,民薮祖之四子。生于明万历戊子年八月二十日丑时,殁脱,葬刘家上湾峡地岸上戌山辰向。妣氏华,生殁脱,葬从夫。无子;女二:长适叶、次适凌。

[伦溥]祖讳之城,字惟屏,号顶维,试名金城,补邑庠员,民彬祖之长子。生于明万历辛卯年十月十()日寅时,殁于清康熙甲辰年十二月二十二日午时。葬郑家觜挽蓝木星艮山坤向。妣氏周,生于明万历癸已年十二月十二日子时,殁于明崇祯辛巳年四月二十九日丑时。葬石堰上冲虎形地酉山卯向。生子四:钩臣、鉴臣、钺臣、锜臣。侧室氏程,生于明万历已亥年八月十七日申时,殁脱,葬附周氏茔左手。生子一:远臣殇。继妣氏葛,生于明万历甲辰年六月初四日辰时,殁于清康熙戊辰年十一月初九日子时。葬倒流河郭家觜同媳鲁氏茔居左,壬山丙向。生子一:钊臣。

[全泮]祖讳之璜,民怀祖之长子。生殁脱,葬大冲山。妣氏范,生殁葬脱,无嗣。

[全泮]祖讳之环,号心符,民怀祖之次子。生于明万历壬辰年四月二十七日未时,殁脱,葬祖屋对面栗子园戍山辰向。妣氏郑,生于明万历丙申年十月二十七日亥时,殁脱,葬竹园觜戍山辰向。生子一:雪臣夭;女一适王。继妣氏孙,生殁葬脱,无出。立三弟之常次子蓝臣为嗣。

[全漟]祖讳之润,民慎祖之次子。生于明万历壬辰年九月初十日午时,殁葬脱,无嗣。

[全漟]祖讳之仪,民慎祖之三子。生殁葬妣氏俱脱。生子一:情臣;女一适杨。

[全漟]祖讳之伦,字惟理,民慎祖之四子。妣氏汪,考妣生殁葬俱脱。无子;女一适周。

[伦滶]祖讳之彰,民丰祖之次子。生殁脱,葬杉林湾住屋大园后丑山未向。妣氏周,生殁脱,葬大岘山沈家湾中觜亥山巳向。生子三:一臣、新臣、尽臣

[伦滶]祖讳之荣,民丰祖之三子。生殁脱,葬附父茔。妣氏裴,生殁脱,葬从夫。无子;女一适。

[伦滶]祖讳之满,字惟逊,号新杉,民丰祖之幼子。生于明万历壬辰年十一月初()日戌时,殁于明万历甲戌年七月十三日午时,葬大岘寺冲癸山丁向。妣氏华,生于明万历乙未年四月十七日酉时,殁于明天启丙寅年九月初一日子时。葬从夫。生子二:仲臣、荣臣;女一适陈。

全汧]祖讳之沨,字惟鸣,民登祖之次子。生于明万历甲午年八月十九日寅时,殁于明崇祯癸酉年九月二十日申时,葬附父茔右甲山庚向。妣氏周,生于明崇祯已亥年十月十三日酉时,殁于明崇祯癸未年三月初五日卯时。葬脱。生子三:贵臣、宠臣、召臣。

[全泮]祖讳之朴,民恂祖之次子。妣氏涂,考妣生殁葬脱。生子一:古臣。

[全泮]祖讳之梅,字惟轩,民恂祖之三子。生于明万历甲午年九月初四日亥时,殁脱,葬邹家坳。妣氏周,生殁脱,葬高公岭月形癸山丁向。生子三:瑶臣、训臣、补臣。

[伦滶]祖讳之适,民偕祖之幼子。生于明万历乙未年六月二十日子时,殁脱,葬白家冲住屋左坐西朝东。妣氏生殁葬脱,无子,女一适陈。

[全汲]祖讳之龄,字士吉,民祖之次子。生殁葬脱,无嗣。

[全汲]祖讳之奇,民谦祖之三子。生殁葬脱,无嗣。

[全汲]祖讳之畴,试名完,字惟畴,补邑庠员,民谦祖之四子。生于明万历丙申年八月初八日卯时,殁于明崇祯庚辰年正月十四日巳时,葬后山庚山戌向。妣氏周,生于明万历丁酉年十二月二十五日酉时,殁脱,葬本屋右湾巳山亥向。生子一:勋臣。

[伦瀛]祖讳之泷,字云从,号子熏,民伍祖之子。生于明万历丁酉年五月二十一日巳时,殁于清康熙壬寅年十二月二十四日已时,葬附父茔左亥山巳向。妣氏朱,生殁脱,葬江夏城外。生子一:兰臣;女一适朱。继妣氏闻,生于明万历壬子年十二月二十日巳时,殁脱,葬南朝冲住屋后。生子一:吉臣为非公削,吉臣生子二:长阻受、次阻罄,俱为非公削。效子四儿姑念幼稚存继祖祀。

[全汧]祖讳之甲,字惟第,号叔玉,民塘祖之三子。生于明万历戊戌年三月二十五日辰时,殁于清顺治已亥年五月初二日申时,葬涂家山壬丙向。妣氏黄,生殁葬脱。生子一:熏臣。继妣氏张,生女一适邹。

[全汲]祖讳之一,号均一,民谦祖之五子。生于明万历庚子年四月二十七日午时,殁于明崇祯丁()年四月二十八日辰时,葬住屋右手栗子园巳山亥向。妣氏生殁葬脱。生子四:能臣、纯臣、才臣、良臣。

[全汧]祖讳之科,字惟登,号季玉,民慷祖之立子。生于明万历庚子年六月初二日午时,殁脱,葬()()园住屋山巽向。妣氏鲁,生于明万历丁酉年四月十三日戌时,殁脱,葬从夫。生子一:元臣。

[常渤]祖讳之青,民浠祖之长子。生殁脱,葬祖屋上觜边癸山丁向。妣氏鲁,生殁脱,葬雷坛庙下许家垅右手扇面山癸山丁向,上下左右窖石为界。生子三:安臣、寅臣、宾臣。

[常渤]祖讳之湘,民浠祖之次子。生殁脱,葬栗子地湾丑山未向。妣氏冯,继妣氏周,二妣生殁脱,葬俱脱。无子,女一适陈。

[常渤]祖讳之浩,字伦元,民浠祖之三子。生于明万历庚子年七月二十三日辰时,殁脱,葬欧家冲白沙觜癸山丁向。妣氏曹,生于明万历甲辰年九月初六日子时,殁脱,葬栗子地湾癸山丁向。生子一:实臣。

[全泮]祖讳之鏛,号群柏,民柏祖之三子。生殁脱,葬大冲戍山辰向。妣氏彭,生殁脱,葬栗树园甲山庚向。生子三:荩臣。蓝臣、慎臣殇。

[全泮]祖讳之玲,号先知,民怀祖之四子。生于明万历辛丑年四月十三日午时,殁脱,葬大湾丑山未向。妣氏朱,生于明万历癸卯年八月十一日辰时,殁脱,葬从夫。生子一:命臣;女一适毛。继妣氏郑,生殁脱,葬从夫。无出。

[全汲]祖讳之麟,民谊祖之三子。生殁葬妣氏俱脱。生子二:藿臣、策臣。

[全汲]祖讳之珩,字惟趾,号耳瞻,试名兆麟,补邑庠员,民谊祖之四子。生于明万历甲辰年正月初四日亥时。祖性温纯,持身端介,美行芳规不可胜数,族众推为家督。殁于清康熙丁未年九月初七日亥时,迁葬大屋觜社屋左壬山丙向。妣氏瞿,生殁葬脱。继妣氏袁,生殁脱,葬湖湾社坛坐北向南。又妣氏黄,生于明万历丙午年八月二十日丑时。殁于清顺治壬辰年六月初二日申时,迁葬从夫。生子一:对臣;女一适周。侧室余氏,生于明崇祯戊辰年六月初一日卯时,殁脱葬脱。生子二:殊臣、遗臣;女三:长适邱、次适徐、三适匡。

[伦溥]祖讳之达,民朴祖之长子。生殁脱,葬告化湾。妣氏潘,生殁脱,葬从夫。生子二俱殇。

[伦溥]祖讳之括,民朴祖之次子。生殁脱,葬坳上住屋冲口辛山乙向。妣氏朱,生殁脱,葬从夫。生子一:锦臣。

[伦溥]祖讳之奇,试名见复,补邑庠员,民朴祖之三子。生殁脱,葬学堂湾。妣氏胡,生殁葬脱。无嗣。

[经洙]祖讳之引,字惟倾,号峰,民膳祖之三子。生于明万历甲辰年九月十三日午时。于明崇祯癸亥年九月初六日申时,葬住屋上边觜辛山乙向。妣氏脱。生子二:恩臣、丹臣;女一适脱。

[伦溥]祖讳之(),民朴祖之四子。生殁脱,葬坳上住屋后桑树湾坐东向西。妣氏马,生殁脱,葬从夫。生子一:思臣。

[伦溥]祖讳之铨,号均选,民朴祖之五子。生于明万历甲辰年九月二十二日子时,享年八十有三。殁于清康熙丙寅年十二月二十六日酉时,葬长塘后学堂坪坐东北向西南。妣氏陈、继妣氏张,二妣氏生殁脱,葬俱从夫。无嗣。

[伦溥]祖讳之锅,民朴祖之幼子。生于明万历甲辰年九月二十二日丑时,殁葬脱,无嗣。

[用滔]祖讳之重,号子先,民攀祖之长子。生于明万历甲辰年十月初七日戌时。殁于清康熙己未年三月十三日戍时,葬祖屋后山卯山酉向。妣氏魏,生于明万历甲辰年九月初七日未时,殁于清康熙庚戌年十月二十四日戌时。葬贺家冲酉山卯向。生子二:开臣、问臣。

[伦渭]祖讳之弼,字惟辅,号启希,民能祖之次子。生于明万历乙巳年十一月初一日午时。殁于清康熙癸丑年六月二十三日戌时,葬祖屋后山癸山丁向。妣氏熊,生于明万历甲辰年九月初一日寅时,殁于清康熙丁未年二月二十二日巳时,葬从夫。生子二:臣臣、瑜臣;女二适周。

[用滔]祖讳之盟,号近川,民次祖之子。生于明万历丙午年四月二十四日辰时。殁脱,葬吉家滩青龙山丙山壬向。妣氏胡,生于明万历戊午年九月十一日午时,殁葬脱。生子二:添臣、良臣。

[全济]祖讳之繁,字佩玉,民荫祖之子。生于明万历丙午年六月初五日午时。殁于清康熙辛未年九月十一日寅时,葬祖屋湾卯山酉向。妣氏杨,生于明万历乙已年十一月二十五日亥时,殁于清康熙辛巳年二月十五日酉时,葬附姑茔左。生子二:梓臣、枚臣。继妣氏周,生殁脱,葬从夫。无出。

[全汲]祖讳之鋋,字惟玉,民谊祖之五子。生于明万历丁未年月,日时脱。殁于清康熙庚申年十二月初一日亥时,葬蔡镇坳上住屋后艮山坤向。妣氏钱,生殁脱,葬从夫。生子一:相臣;女二:长适游、次适周。继妣氏陈,生殁脱,葬对河社屋月形地垴坐北向南。又妣氏裴,生于明万历庚申年五月十三日子时殁脱,葬河西子山午向,无嗣。

[用滔]祖讳之松,号子秀,民攀祖之次子。生于明万历丁未年九月十六日午时。殁脱,葬吉家滩后山寅山申向。妣氏徐,生于明万历戊申年正月初一日申时,殁于清康熙乙亥年正月初四日午时。葬从夫。生子一:赤臣;女一适徐。

[经洙]祖讳之虔,字惟健,号全峰,民腾祖之长子。生于明万历丁未年十一月初十日亥时。殁于清康熙乙卯年六月二十九日酉时,葬老屋青龙觜庚山甲向。妣氏陈。生殁脱,葬从夫。无嗣。

[伦溥]祖讳之椿,民勣祖之长子。生殁葬脱,妣氏脱。生子二:沈臣、浑臣。

[伦溥]祖讳之祯,号斡名,民勣祖之次子。生于明万历戊甲年正月初四日丑时,殁脱,葬本屋白虎觜乾巽兼戌辰。妣氏石。生殁脱,葬从夫。生子一:薰臣。

[经洙]祖讳之善,字惟美,号元峰,民胜祖之长子。生于明万历庚戌年六月初四日寅时。殁于清康熙戍午年七月初八日申时,葬老屋后山卯山酉向。妣氏向,生殁脱,葬从夫。生子二:临臣、旺臣俱殇;女一适胡。

[全泮]祖讳之多,字惟就,民觉祖之长子。生于明万历庚戌年七月十九日戌时。殁脱,葬桂花湾地形()尾亥山巳向。妣氏周,生殁葬脱。生子二:甲臣、宗臣俱夭。继妣氏刘,生于明崇祯戊辰年九月二十三日戌时,殁脱,葬从夫,壬山丙向。生子五:赠臣、委臣、略臣、藻臣、总臣。

[伦滶]祖讳之䇩,字惟大,号汝青,民宏祖之子。生于明万历庚戌年九月初二日辰时。殁于清康熙()申年十一月二十八日戌时,葬罗邑百峰河住屋后山亥山巳向。妣氏杨,生于明天启癸亥年二月初八日辰时,殁于清康熙癸亥年一月二十九日,葬从夫。生子一:胜臣。继妣氏刘,无出。

[全泮]祖讳之玑,字惟璇,号珩白,民怀祖之六子。生于明万历庚戌年十月初六日巳时。殁脱,葬附兄之环墓。妣氏姜,生殁葬脱。生子一:名臣夭。继妣氏汪,生殁脱,葬祖屋对面,戌山辰向。立房弟之端之子成臣为嗣。

[经洙]祖讳之添,字惟覆,号吴峰,民腾祖之次子。生于明万历庚戌年十二月二十六日未时殁于清顺治庚子年二月十六日戌时,葬住屋白虎觜壬山丙向。妣氏刘,生于明万历甲寅年十一月二十五日午时,殁于清顺治壬辰年十月初六日丑时,葬老屋黑耳湾未山丑向。生子一:华臣。

[经洙]祖讳之球,字惟宝,民多祖之长子。妣氏贺,考妣生殁葬俱脱。无嗣。

[经洙]祖讳之全,字惟备,号肖溪,民多祖之次子。生于明万历辛亥年十一月初三日戌时。殁脱,葬本屋后山亥山巳向。妣氏李,生于明万历丙辰年九月初八日未时,殁脱,葬从夫。生子二:俊臣、贲臣。

[常渤]祖讳之威,号养吾,民特祖之三子。生于明万历乙卯年七月二十三日午时。殁于明天启丙寅年十二月初六日酉时,葬席家冲本屋后卯山酉向。妣氏徐,生于明万历乙卯年十月十四日亥时,殁于明崇祯丁丑年三月初三日已时,葬大河边月形地癸山丁向。生子四:但臣、早臣、昙臣、祥臣。

[经洙]祖讳之现,字惟显,号左峰,民膳祖之四子。生于明万历丙辰年七月十六日辰时殁于清康熙庚申年九月初三日巳时,葬住屋白虎觜乾山巽向。妣氏黄,生于明万历辛亥年正月初六日寅时,殁于清康熙丙寅年四月初八日申时,葬住屋侧中闻湾坤山艮向。生子一:瑄臣。

[伦溥]祖讳之梧,号楚风,民绩祖之三子。生于明万历甲巳年三月二十八日戌时,殁于清康熙丙年二月初七日巳时,同兄之桢墓左乾山巽向。妣氏鲁,生于明天启壬戌年二月二十七日寅时,殁于清康熙丁卯年十月二十七日亥时,葬本屋后山左边癸丁兼丑未。生子二:青臣、洪臣;女一适徐。

经洙]祖讳之旭,字惟日,号右峰,民膳祖之幼子。生于明万历已未年四月十九日卯时。妣氏解,生脱。考妣氏殁葬俱无考,无嗣。

[经滐]祖讳之悦,字惟瑶,号宗塘,民通祖之长子。生于明万历庚申年六月二十一日寅时,殁葬脱。妣氏华,生殁葬脱。生子一:付臣。

[伦泽]祖讳之贞,字添胜,民伟祖之次子。生殁脱,葬岳陵寺冲祖祠背后沙塘湾祖山子山午向。妣氏王,生殁脱,葬从夫。山界上齐山顶,下抵山脚;左右俱抵水沟为界,有碑。生子五:明臣、益臣、二臣、松臣、嵩臣。

[经滐]祖讳之丙,字惟训,号宗儒,民通祖之次子。生于明天启壬戌年正月十五日午时,殁葬许家垅右手癸山丁向。妣氏鄢,生殁葬脱。生子一:但臣。

[常渤]祖讳之舞,民特祖之四子。生于明天启壬戌年十一月十六日已时。殁于明崇祯戊辰年二月初六日酉时,葬燕儿湾学堂中觜坐西朝东。妣氏杨,生殁脱,葬从夫。生子一:曜臣。

[经滐]祖讳之璜,字天甫,号宗兆,民通祖之幼子。生于明天启癸亥年十一月十六日巳时,殁脱,葬蚁林大河边坐西朝东。妣氏陈,生殁脱,葬从夫。生子一:举臣。

[诚洲]祖讳之蕃,民恩祖之子。生殁脱,葬附父茔。妣氏华,生殁脱,葬夫茔下子山午向。生子一:吉臣。

[诚洲]祖讳之琼,民时祖之长子。生殁脱,葬查山住屋左肋壬山丙向。妣氏王,生殁脱,葬从夫。生子二:春臣、賡臣。

[经汰]祖讳之伦,字惟才,民为祖之子。生殁脱,葬住基后山酉山卯向。妣氏张,生殁脱,葬从夫。生子二:便臣、申臣无传。

[经淙]祖讳之则,民纠祖之幼子。生殁脱,葬罗邑张家觜子山午向。妣氏夏脱,殁于明崇祯戊寅年正月十三日午时,葬罗邑竹根山中觜巳山亥向。生子一:添臣;女一适黄。

[诚洲]祖讳之瑶,字用宇,民时祖之次子。生殁脱,葬清水塘岸上西山卯向。妣氏吕,生殁脱,葬查山左胁甲山庚向。继妣氏潘,生殁脱,葬附吕氏茔,无嗣。

[经淙]祖讳之旺,民令祖之长子。妣氏朱,考妣氏生殁葬俱脱。生子一:尚臣。

[全汲]祖讳之魁,民诰祖之三子。生殁脱,葬石堰住基后山。妣氏罗,生殁脱,葬从夫。生子三:冀臣、仲臣、馀臣。

[诚洲]祖讳之琨,民时祖之三子。生殁脱,葬附曾祖妣氏贺茔。妣氏华,生殁脱,葬查山住屋后壬丙兼亥已向。生子三:菜臣、满臣、元臣。

[全汲]祖讳之俊,民诰祖之四子。生殁脱,葬硫磺冲住屋后左手癸山丁向。妣氏王,生殁脱,葬从夫。无嗣。

[伦溥]祖讳之炽,民有祖之子。生殁葬脱,妣氏脱。生子一:令臣。

[伦溥]祖讳之六,民釆祖之长子。生殁葬脱,妣氏脱。生子一:全臣。

[全汲]祖讳之南,民诰祖之五子。妣氏柴,考妣氏生殁俱脱,无嗣。

[经滐]祖讳之均,号廉堂,民合祖之次子。生殁脱,葬梅家垅壬山丙向。妣氏生殁脱,葬汪家塘戍山辰向。生子一:升臣。

[伦溥]祖讳之华,民薰祖之次子。生殁葬脱,无嗣。

[用滔]祖讳之惟,民韶祖之长子。生殁脱,葬月形地甲山庚向。妣氏章,生殁脱,葬从夫。生子三定臣、珑臣、宁臣

[伦瀛]祖讳之胜,民俨祖之子。生殁脱,葬火车岭住屋对面山湾。妣氏脱,生子二:兴臣、旺臣。

[经淙]祖讳之鲁,民袗祖之次子。生殁脱,葬社边坐东向西。妣氏华,生殁葬脱。生子二:添臣、敬臣。

[用滔]祖讳之德,民韶祖之次子。生殁脱,葬木星地癸山丁向。妣氏黄,生殁脱,葬月形地甲山庚向。生子二:旺臣、闻臣。

[诚潜]祖讳之炜,试名士炜,号术成,补邑庠员,民极祖之长子。生殁脱,葬瓦儿冲佃屋后青龙山坤山艮向。妣氏程,生殁脱,葬从夫。生子一:聘臣;女一适脱。

[诚潜]祖讳之燮,试名士燮,补邑庠员,民极祖之次子。生殁脱,葬清水塘金星挂角。妣氏杨,生殁脱,葬民极祖茔左辛山乙向。生子四:兴臣、超臣、补臣、恭臣;女一适汪。

[全泮]祖讳之禄,号荣爵,民鹏祖之子。生殁脱,葬大冲祖屋后乙山辛向。妣氏吕,生殁葬脱。生子一:舍臣;女一适脱。

[全泮]祖讳之但,号名楚,民鹗祖之长子。生殁脱,葬大冲祖屋后山坐东向西。妣氏王,生殁脱,葬从夫。生子五:一臣、二臣、三臣无传、四臣无传、五臣无传。

[用滔]祖讳之悦,民韶祖之三子。生殁脱,葬月形地甲山庚向。妣氏曾,生殁脱,葬虎形地庚山甲向。生子二:纯臣、熏臣。

[全汲]祖讳之端,号正夫,民觉祖之次子。妣氏冯,考妣生殁葬俱脱。生子一:诚臣。

[经洙]祖讳之悦,民廉祖之长子。生殁脱,葬本屋后山巽山乾向。妣氏陈,生殁脱,葬本屋后乙山辛向,碑刻巽山乾向。生子四:在臣、付臣、侍臣、伟臣。

[全泮]祖讳之尊,民觉祖之幼子。生殁脱,葬罗邑土门坳。妣氏申,生殁葬脱。生子二:集臣、大臣。

[伦溥]祖讳之登,号子端,试名如豋,补邑庠员,民楚祖之三子。生殁脱,葬附父茔。妣氏华,生殁葬脱。无嗣。

[常渤]祖讳之滔,民照祖之子。生殁脱,葬栗子地湾丑山未向。妣氏袁继妣氏陈,二妣氏生殁葬俱脱。生子一:宇臣。

[常渤]祖讳之孙,民谷祖之次子。生殁脱,葬住屋后山中间癸山丁向。妣氏顾,生殁脱,葬从夫。继妣氏乐,生殁脱,葬住屋上手壬山丙向。无子;女一适张。

[经洙]祖讳之税,民廉祖之次子。生殁脱,葬本屋后山。妣氏李,生殁脱,葬从夫。无嗣。

[经洙]祖讳之脱,民廉祖之幼子。生殁脱,葬老屋后山。妣氏蔡,生殁脱,葬从夫。无嗣。

[全汲]祖讳之但,民训祖之次子。生殁脱,葬细屋艮山乾向。妣氏周,生殁脱,葬虎形地乾山巽向。生子二:奎臣、肱臣。

[全汲]祖讳之时,民训祖之三子。生殁脱,葬细屋右侧丑山未向。妣氏朱,生殁脱,葬从夫。生子一:长臣。

[全汲]祖讳之政,民诚祖之次子。生殁葬脱,殇。

[经洙]祖讳之人,字惟从,民多祖之幼子。妣氏陈,考妣生殁葬俱脱,无嗣。

[用泷]祖讳之琦,字惟有,民忠祖之次子。生殁脱,葬蔡家冲癸山丁向。妣氏张,生殁脱,葬从夫。生子二:币臣、帛臣。

[常渤]祖讳之见,民政祖之子。生殁脱,葬附祖茔。无嗣。

[常渤]祖讳之旺,号建川,民稳祖之子。生殁脱,葬祖屋后坐西北向东南。妣氏邹,生殁脱,葬从夫。生子一:宣臣。

[全汾]祖讳之意,号瑞躬,民生祖之子。生于明天启丙寅年八月初四已时,殁于清康熙乙卯年十二月初六日寅时,葬詹家冲后山亥山已向。妣氏熊,生于明崇祯癸酉年十一月二十四日巳时,殁于清康熙甲戌年二月二十五日丑时,葬银杏树侧附姑茔。生子二:慷、序臣;女三:长适张、次适余、三适徐。

[全汾]祖讳之珏,字昆美,民惕祖之长子。生于明崇祯辛未年九月初六辰时,殁脱,葬石港庄田细屋湾子山午向。妣氏熊,生于清顺治辛卯年十二月初六日子时,殁于清雍正丙午年十二月十七日已时,葬附夫右子山午向。生子六:尚臣、源臣、东臣、书臣殇、汶臣、

理臣;女二:长适夏、次适徐。

[全汾]祖讳之舆,号伯善,民惕祖之次子。生于清顺治乙酉年七月初七日寅时,殁脱,葬石港上手子山午向。妣氏李,生于明崇祯戊寅年七月初七日戌时,殁脱,葬从夫。无嗣。

[全汾]祖讳之时,字衡善,民惕祖之三子。生于清顺治丁亥年七月十一日辰时,殁于清康熙庚申年三月十二日已时,葬险上。妣氏滕,生于清康熙戊辰年四月初八日亥时,殁葬脱。生子二:虔臣、元臣;女一适艾。

[伦溥]祖讳之元,字惟亨,试名家麟,补邑庠员,民熏祖之三子。生殁脱,葬槽门外白虎殷家社前山。妣氏周,生殁脱,从夫。生子五:韶臣无传、瑶臣、菊臣夭、袍臣、社臣。继妣氏汪,生殁脱,

葬席家冲右山,无嗣。

[伦瀛]祖讳之畏,民仕祖之四子。妣氏瞿,考妣生殁葬俱脱。生子一:添臣。

[伦溥]祖讳之垣,民彬祖之次子。妣氏华,考妣生殁俱脱,葬告化湾,无嗣。

[全济]祖讳之赐,民垣祖之三子。生殁脱,葬双土台青龙觜酉山卯向。妣氏胡,生殁葬脱。生子二:都臣、海臣。

[经滐]祖讳之岘,民奇祖之子。生殁葬妣氏俱脱。生子一:侍臣。

[全泮]祖讳之朴,民恂祖之次子。妣氏涂,考妣生殁葬俱脱。生子一:古臣。

[用溢]祖讳之化,字惟育,民协祖之次子。生于明嘉靖乙卯年十二月二十五日午时,殁葬脱。妣氏(),生殁葬俱脱。

 

 

 

录自《汾阳郭氏十一修族谱世传卷一》(5

内容:19  之字派

      2017.11.22


路过

鸡蛋
1

鲜花

握手

雷人

刚表态过的朋友 (1 人)

评论 (0 个评论)

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

郭氏网是公益性民间家族网站,所有文章、影像作品资料为原作者版权所有,转载必须注明作者及出自郭氏网,并且不得作为商业用途!站长微信号:GZQ888999000

QQ|关于我们|地图|手机版|发展基金|微博|中华郭氏网(始建于2006年)版权所有 ( 皖ICP备13000936号-3 )

GMT+8, 2020-5-28 23:04 , Processed in 0.104821 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部